Dunaegyházi Mákszem ÓvodaIntézményünk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, a mi feladatunk az, hogy minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk.

Az elmúlt évtizedekben a közoktatás reformrendelkezései következtében több változáson, átszervezésen ment keresztül intézményünk. 2013. szeptember 1-től önállóan működünk és felvettük a Dunaegyházi Mákszem Óvoda (Materská škola „Makovicka” v Dunaeďháze) nevet.

Óvodánk szlovák nemzetiségi kétnyelvű óvoda, a község központjában található, ideális természeti környezetben. Az óvoda udvarának adottságai jók: tágas tér, változatos domborzat, sok fa és fű. Az udvari mozgásfejlesztő játékok az elmúlt években megújultak, de további bővítésre van szükség. Folyamatosan törekszünk, hogy a fenntartói költségvetésen túl egyéb forrás lehetőségeket is - pályázati és alapítványi támogatások - bevonjunk a meglévő eszközök és felszerelések fejlesztésére, szükség esetén pótlására.

Legfontosabb pedagógiai elvünk és hitvallásunk a gyermekközpontúság, olyan óvodai légkör kialakítása, ahol a gyermekek jól érzik magukat, sokféle és változatos tevékenység szolgálja fejlődésüket egész nap folyamán. Ennek érdekében kiegyensúlyozott együttműködésre törekszünk a szülőkkel. Csak a szülőkkel együtt vagyunk képesek arra, hogy gyermekeinket egységes elvek szerint megfelelő módon neveljük és fejlesszük.

Az óvoda 50 férőhelyes. Jelenleg 2 vegyes csoporttal működik. Csoportszobáink világosak, tágasak játék- és eszközállományunk a programjaink megvalósításához megfelelőek és adottak. Néhány évvel ezelőtt a harmadik csoportszobát mozgásfejlesztő eszközökkel gazdagon felszerelt tornaszobává alakítottuk. Fejlesztő szobáinkban is minden adott a rászoruló gyermekek egyéni ill. mikrocsoportos fejlesztéséhez.

A csoportokban állandó óvónői párok dolgoznak. A párok kiegészítik egymást az óvodai élet tevékenységformáinak területén a folyamatos, magas színvonalú munka elvégzése érdekében. Az óvónők munkáját 2 szakképzett dajka segíti. Óvodásaink körében évenként szűréseket végeznek a kunszentmiklósi szakszolgálat szakemberei, így lehetőség van óvodánkban a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátására, a felzárkóztatásra szoruló óvodások gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai megsegítésére. A segítségükkel történő fejlesztéssel, jó eredményekkel, sikeresen korrigálhatjuk az idejében észlelt lemaradásokat.

Óvodai életünkben nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományokra. Elősegítjük az emberi és tárgyi környezethez, családi, tárgyi értékekhez, a szülőföldhöz fűződő pozitív kapcsolat kialakulását. Lehetővé tesszük, hogy megismerkedjenek szülőföldjük és a helyi néphagyományokkal, szokásokkal, a családi, tárgyi kultúra értékeivel, hogy átadjuk ezek szeretetét, megtanulják védelmét.

Rendszeresen szervezünk különféle programokat a szülőkkel, gyermekekkel közösen (nemzetiségi nap, gyermeknap, kirándulások). Igény szerint bekapcsolódunk településünk programjaiba. Lehetőséget biztosítunk óvodásainknak hetente egyszer néptánc tanulására, illetve hittan foglalkozásra.

Nevelési céljaink:
  • * Az óvodába kerülő valamennyi gyermek személyiségének teljes körű fejlesztése, figyelembe véve az adott gyermek életkori sajátosságait, fejlődési ütemét.
  • * Optimális környezet kialakítása, amelyben a gyermek legjobban fejlődik, mert a korosztály lételeme a biztonságérzet, és a szeretet.
  • * A játékon keresztül a gyermek emocionális, szomatikus, mentális és szociális fejlődésének elősegítése.
  • * Az óvodai nevelés és a családi nevelés összhangjának a megteremtése, a családban folyó nevelő munka folytatása, kiegészítése, segítése.
  • * A gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése.
  • * Szlovák nyelv megalapozása, megszerettetése, elődeink kultúrájának, szokásainak megismertetése.
'' Csináljunk bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.''
(Varga Domokos)